سید محمد آرنگ

نگاه

ناگفته های مجلس امروز را بخوان،

در چشمهای من،

از چشمهای خود،

وقتی تمام دلهره هامان هنوزعاجزند

            برای تفرقه در امتداد تجربه ای کوتاه،

                                               سنگین،

                   -و در تردد حدسهای قلبمان-

                                           نگران.

...
? سید محمد آرنگ | در چهارشنبه ٥ فروردین ۱۳۸۸ |   | پيام هاي ديگران()